Viktig information om iLOQ låssystem

Handhavande:

Det är var och ens ansvar att hantera nycklar och lås-cylindrar på ett korrekt sätt. Följ instruktionerna nedan för att säkerställa hållbar god funktion.

Instruktion: För in nyckeln i låscylindern. Tänk på att nyckeln ska vara rättvänd för att undvika skador. När nyckeln är helt intryckt ska det gå att vrida om nyckeln för att öppna dörren. Om det inte går, använd inte våld utan ta ut nyckeln helt och för in den på nytt, något långsammare än tidigare. Det sitter en kontakttråd på undersidan av nyckelns metalldel. Denna måste hållas ren och slät. Om den blir smutsig går det att rengöra den med en mjuk duk. Vid synlig skada bör nyckeln bytas ut.

Vid skada eller utebliven funktion:

Om lås-cylinder ej fungerar och/eller nyckel har tappat sin funktion helt eller delvis, ska Avarn Security AB kontaktas för att rätta till felet. I fall där problemet inte är akut ska Avarn kontaktas under kontorstid (kontaktuppgifter till Avarn längst ner på sidan). Detta för att hålla nere kostnader för service.

Dessvärre har Avarn inte längre någon jourtjänst i Göteborgsområdet. Vid akut behov av låsservice utanför kontorstid måste därför Securitas kontaktas på telefon  010-470 55 98.

Notera att lägenhetsinnehavaren själv måste stå för kostnad för skada som beror på användarens handhavande, t.ex. förkommen nyckel, åverkan på nyckel o.d. Bostadsrättföreningen står enbart för kostnader som uppkommit vid utebliven funktion eller skada som lägenhetsinnehavare ej kunnat råda över.

Här är en lista över vem som är ansvarig och måste stå för kostnader som uppkommer i samband med olika typer av skador.

Exempel på skada

Bostadrättsföreningens ansvar

Lägenhetsinnehavarens ansvar

Borttappad nyckel


    X

Skada på nyckel som uppkommit i samband med oaktsamhet


    X

Skada på nyckel genom normalt slitage

    X


Nyckel som tappat funktion eller access.

    X


Blockerad låscylinder (skada eller vandalism av utomstående)

    X


Låscylinder utan funktion

    X


Ovanstående tabell gäller enbart om skada/funktionsbortfall ej innefattas av garanti. Den gäller ej heller lägenhetsinnehavares egen cylinder i lägenhetsdörr då lägenhetsinnehavare själv ansvarar för denna.

OBS! I de fall då bostadsrättföreningen är ansvarig, måste styrelsen och då i första hand ordföranden kontaktas för att avgöra om akut åtgärd är nödvändig eller ej. Telefonnummer hittar du på listan i den inglasade anslagstavlan på bottenvåningen i varje uppgång.

Vid borttappad nyckel:

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att förvara nycklar på ett säkert sätt. Om nyckel kommit bort eller förlorats på annat sätt, är lägenhetsinnehavaren skyldig att omedelbart meddela bostadsrättsföreningens ordförande i första hand och övriga styrelsemedlemmar i andra hand. Dessutom är lägenhetsinnehavare skyldig att kontakta Avarn för att de omgående ska kunna åtgärda problemet (kontaktuppgifter till Avarn längst ner på sidan).

Underlåtelse att följa ovanstående direktiv kan medföra skadeståndsskyldighet.

Notera: Avarn ska enbart kontaktas vid problem med iLOQ låssystem. Alla andra ärenden rörande dörrar och entréportar ska anmälas till HSB.


Beställning av extranyckel:

Meddela bostadsrättsföreningens ordförande i första hand och övriga styrelsemedlemmar i andra hand om extranyckel ska beställas.


Kontaktuppgifter Avarn:

Telefon kontorstid: 031-380 6920,  010-222 5342

E-mail: savedalen.lasteknik@avarnsecurity.com

Märk. Avarn har en butik på Första Långgatan 18 där man kan lämna in och hämta ut nycklar, men det är numera butiken i Sävedalen som har ansvaret för vårt nyckelsystem, och det är dit kontaktuppgifterna ovan går.

Kontaktuppgifter styrelsen för Brf Paradis:

Se anslagstavla vid entréplan i respektive uppgång.